"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 23 + 24           Năm 2016 Ngày 03 tháng 3 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân thị xã La Gi
25-12-2015 Nghị quyết số 62/2015/NQ-HĐND về việc thông qua nội dung nhiệm vụ quy hoạch chung thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận đến năm 2035. 03
25-12-2015 Nghị quyết số 63/2015/NQ-HĐND về việc chuyển vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội giải quyết cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác năm 2016. 07
25-12-2015 Nghị quyết số 64/2015/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư phát triển và danh mục các công trình trọng điểm của thị xã năm 2016. 09
25-12-2015 Nghị quyết số 65/2015/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách thị xã La Gi năm 2016. 11
25-12-2015 Nghị quyết số 66/2015/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020. 14
25-12-2015 Nghị quyết số 67/2015/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thị xã năm 2016. 24
Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý
23-12-2015 Nghị quyết số 29/2015/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2016. 30
23-12-2015 Nghị quyết số 30/2015/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 5 năm 2016-2020; kế hoạch đầu tư công năm 2016 từ nguồn vốn ngân sách tập trung huyện. 46
28-12-2015 Nghị quyết số 31/2015/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. 54
28-12-2015 Nghị quyết số 32/2015/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020. 59
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
23-12-2015 Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Phú Quý năm 2016. 66
23-12-2015 Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 5 năm 2016 - 2020 và năm 2016 từ nguồn vốn ngân sách tập trung huyện. 92
62,312,398 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner