"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 21 + 22           Năm 2016 Ngày 29 tháng 2 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
01-02-2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Công Thương Bình Thuận. 03
01-02-2016 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 21/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Sở Tư pháp Bình Thuận. 16
01-02-2016 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND về việc Quy định về chính sách đầu tư ứng trước và trợ cước vận chuyển giống, vật tư để hỗ trợ phát triển sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc các xã thuần vùng cao và các thôn dân tộc thiểu số xen ghép trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 19
04-02-2016 Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 28
Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý
23-12-2015 Nghị quyết số 28/2015/NQ-HĐND về định mức khoán chi hoạt động cho các đơn vị trực thuộc huyện và định mức khoán chi ngân sách cấp xã năm 2016. 37
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
23-12-2015 Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND về định mức khoán chi hoạt động các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện và định mức khoán chi ngân sách cấp xã năm 2016. 41
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
04-02-2016 Quyết định số 382/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020. 45
04-02-2016 Quyết định số 410/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; Xây dựng và thực hiện Hương ước, Quy ước năm 2016. 78
Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết
18-12-2015 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2016. 93
Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý
31-12-2015 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND về việc phân bổ biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2016 cho các đơn vị thuộc huyện Phú Quý. 95
62,311,930 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner