"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02           Năm 2016 Ngày 07 tháng 01 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
07-12-2015 Quyết định số 68/2015/QĐ-UBND về việc bổ sung, sửa đổi một số nội dung Quy định quản lý các vùng hoạt động thể thao giải trí trên biển tại địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
10-12-2015 Quyết định số 69/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định định mức chi hoạt động cho các đơn vị cấp tỉnh và định mức phân bổ chi ngân sách cấp dưới năm 2016. 07
10-12-2015 Quyết định số 70/2015/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2016. 14
23-12-2015 Quyết định số 71/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công địa phương tỉnh Bình Thuận. 16
24-12-2015 Quyết định số 72/2015/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 53/2010/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 của UBND tỉnh Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2015. 41
Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong
25-12-2015 Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tuy Phong. 44
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
14-12-2015 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 51
14-12-2015 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 52
14-12-2015 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 54
14-12-2015 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 55
14-12-2015 Nghị quyết số 40/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 57
14-12-2015 Nghị quyết số 41/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 58
Trung tâm Thông tin
01-01-2016 Mục lục số 2015/ML-TTTT phần Mục lục Công báo năm 2015. 59
62,312,286 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner