"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09 + 10           Năm 2016 Ngày 15 tháng 01 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
25-12-2015 Quyết định số 76/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho quả thanh long. 03
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình
17-12-2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016. 29
17-12-2015 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND về việc bổ sung việc phân cấp nguồn thu và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách địa phương. 36
17-12-2015 Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2016. 39
17-12-2015 Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020. 43
17-12-2015 Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016. 45
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
23-12-2015 Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sátcủa HĐND huyện năm 2016. 47
23-12-2015 Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. 50
Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh
25-12-2015 Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế về công tác Thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Đức Linh. 56
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
12-12-2015 Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Quý. 83
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết
18-12-2015 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND miễn nhiệm ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết nhiệm kỳ 2011 - 2016. 94
18-12-2015 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết nhiệm kỳ 2011 - 2016. 95
18-12-2015 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết nhiệm kỳ 2011 - 2016. 96
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
23-12-2015 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam khóa VII - Nhiệm kỳ 2011 - 2016. 97
23-12-2015 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam khóa VII - Nhiệm kỳ 2011-2016. 98
23-12-2015 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử miễn nhiệm chức danh Ủy viên Thường trực HĐND huyện khóa VII - Nhiệm kỳ 2011 - 2016. 99
23-12-2015 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử miễn nhiệm thành viên Ban Pháp chế HĐND huyện Hàm Thuận Nam khóa VII - Nhiệm kỳ 2011 - 2016. 100
23-12-2015 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND huyện năm 2016. 101
62,310,082 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner