"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03 + 04           Năm 2016 Ngày 11 tháng 01 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
09-12-2015 Nghị quyết số 82/2015/NQ-HĐND về định mức chi hoạt động cho các đơn vị cấp tỉnh và định mức phân bổ chi ngân sách cấp dưới năm 2016. 03
09-12-2015 Nghị quyết số 83/2015/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2016. 09
14-12-2015 Nghị quyết số 84/2015/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2014 của tỉnh Bình Thuận. 24
14-12-2015 Nghị quyết số 85/2015/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư phát triển và danh mục các công trình trọng điểm của tỉnh năm 2016. 27
14-12-2015 Nghị quyết số 86/2015/NQ-HĐND về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020. 31
14-12-2015 Nghị quyết số 87/2015/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 101/2010/NQ-HĐND ngày 03/12/2010 của HĐND tỉnh về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011- 2015. 43
14-12-2015 Nghị quyết số 88/2015/NQ-HĐND về Danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; Danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất và Danh mục các công trình cập nhật vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thực hiện trong năm 2016. 46
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
14-12-2015 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND về Kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2016 của tỉnh Bình Thuận. 66
14-12-2015 Nghị quyết số 43/NQ-HĐND về chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2016. 85
14-12-2015 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2016. 88
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
11-12-2015 Quyết định số 3570/QĐ-UBND về việc bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của thành phố Phan thiết. 90
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
23-12-2015 Quyết định số 3687/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2016 - 2020”. 92
62,311,750 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner