"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 66           Năm 2007 Ngày 01 tháng 10 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
13-09-2007 Quyết định số 46/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Sở Nội vụ Bình Thuận. 02
Hội đồng nhân dân thị xã La Gi
24-07-2007 Nghị quyết số 43/2007/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước và chi ngân sách địa phương năm 2006. 12
Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh
06-08-2007 Quyết định số 273/2007/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2006. 14
Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong
29-08-2007 Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Tư pháp huyện Tuy Phong. 40
62,514,062 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner