"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 60           Năm 2007 Ngày 05 tháng 9 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
14-08-2007 Quyết định số 42/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về đơn giá thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc
31-07-2007 Nghị quyết số 438/2007/NQ-HĐND về bổ sung danh mục xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện năm 2007. 08
31-07-2007 Nghị quyết số 439/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007. 13
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
31-07-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND về phê duyệt hỗ trợ kinh phí hành thu ngân sách Nhà nước năm 2007. 17
31-07-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2006 - 2010 của thị trấn Thuận Nam. 19
31-07-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2006. 26
31-07-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2007. 28
Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong
24-07-2007 Nghị quyết số 43/2007/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và thu, chi ngân sách địa phương năm 2006. 33
24-07-2007 Nghị quyết số 44/2007/NQ-HĐND về sửa đổi Nghị quyết số 41/2006/NQ-HĐND ngày 28/12/2006 của HĐND huyện về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách xã, thị trấn năm 2007. 35
24-07-2007 Nghị quyết số 45/2007/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 42/2006/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2007. 38
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
19-07-2007 Chỉ thị số 34/CT-UBND về một số giải pháp cấp bách đảm bảo trật tự an toàn giao thông. 41
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
31-07-2007 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về bổ sung danh mục xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện năm 2007. 50
62,515,048 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner