"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 22           Năm 2007 Ngày 10 tháng 3 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
26-01-2007 Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. 04
31-01-2007 Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND về việc điều chỉnh dự toán kinh phí chi thường xuyên năm 2007 của Trung tâm Khuyến nông và Trạm Khuyến nông các huyện, thị xã. 06
22-01-2007 Chỉ thị số 01/2007/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý tần số và máy phát vô tuyến điện. 08
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
25-01-2007 Quyết định số 248/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu năm 2006 Đề án Tin học hóa cơ quan Đảng. 12
06-03-2007 Quyết định số 627/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 70/2002/QĐ-UBBT ngày 19/11/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định giá bán điện nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 14
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
23-01-2007 Quyết định số 227/QĐ-UBND về việc quy định chế độ chi các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ ngắn ngày. 16
31-01-2007 Quyết định số 285/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển sự nghiệp thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận đến năm 2010. 22
07-02-2007 Quyết định số 372/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa thông tin cơ sở tỉnh Bình Thuận đến năm 2010. 32
12-02-2007 Quyết định số 426/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp chế biến thủy sản Hòa Phú, huyện Tuy Phong. 41
24-01-2007 Chỉ thị số 05/CT-UBND về công tác thi đua, khen thưởng năm 2007. 44
Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết
11-01-2007 Quyết định đính chính số 208/QĐĐC-UBND quyết định số 10/2006/QĐ-UBND ngày 30/8/2006 của UBND thành phố Phan Thiết về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trung tâm Văn hóa thành phố. 47
11-01-2007 Quyết định đính chính số 209/QĐĐC-UBND quyết định số 09/2006/QĐ-UBND ngày 30/8/2006 của UBND thành phố Phan Thiết về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Văn hóa - Thông tin - Thể thao thành phố. 48
12-01-2007 Quyết định đính chính số 273/QĐĐC-UBND quyết định số 13/2006/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND thành phố Phan Thiết về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố. 49
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc
25-01-2007 Quyết định đính chính số 323/QĐĐC-UBND quyết định số 17/2006/QĐ-UBND ngày 27/12/2006 của UBND huyện về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2007. 50
25-01-2007 Quyết định đính chính số 324/QĐĐC-UBND 324/QĐĐC-UBND. 51
62,513,955 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner