"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 04           Năm 2007 Ngày 25 tháng 01 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
12-12-2006 Nghị quyết số 58/2006/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2007. 03
12-12-2006 Nghị quyết số 59/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2007. 15
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
19-12-2006 Quyết định số 99/2006/QĐ-UBND về việc Quy định định mức phân bổ chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc tỉnh và định mức phân bổ chi ngân sách cấp dưới năm 2007. 22
19-12-2006 Quyết định số 102/2006/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 50/2003/QĐ-UBBT ngày 01/8/2003 của UBND tỉnh Bình Thuận. 29
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
12-12-2006 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp của tỉnh năm 2. 31
12-12-2006 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2007. 42
12-12-2006 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2007. 45
62,515,384 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner