"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 53           Năm 2015 Ngày 03 tháng 11 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
22-10-2015 Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định chính sách xây dựng, phát triển các tổ chức dịch vụ sở hữu trí tuệ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
15-10-2015 Quyết định số 2712/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Bắc Bình. 11
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
22-10-2015 Quyết định số 2778/QĐ-UBND ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đánh giá, công nhận hiệu quả, mức độ ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học của các cá nhân được làm hồ sơ đề nghị tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, chiến sĩ thi đua toàn quốc, các hình thức khen thưởng cấp nhà nước. 25
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
18-09-2015 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện khoá VII - Nhiệm kỳ 2011 - 2016. 50
18-09-2015 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện Hàm Thuận Nam khóa VII - Nhiệm kỳ 2011 - 2016. 51
62,423,777 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner