"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 35 + 36           Năm 2015 Ngày 27 tháng 8 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
12-08-2015 Chỉ thị số 01/2015/CT-UBND về tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
Hội đồng nhân dân thị xã La Gi
28-07-2015 Nghị quyết số 54/2015/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước và chi ngân sách địa phương năm 2014. 11
28-07-2015 Nghị quyết số 55/2015/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư phát triển 06 tháng cuối năm 2015 và bổ sung danh mục các công trình vào kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015. 13
28-07-2015 Nghị quyết số 56/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2015. 15
Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh
29-07-2015 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2015. 19
29-07-2015 Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014. 22
29-07-2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND về điều chỉnh Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 19/12/2014 của Hội đồng nhân dân huyện. 33
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
12-08-2015 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2014. 35
Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong
16-07-2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Thanh tra huyện Tuy Phong. 55
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
10-08-2015 Quyết định số 2057/QĐ-UBND ban hành danh mục tài sản cố định đặc biệt; Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Thuận. 62
13-08-2015 Quyết định số 2100/QĐ-UBND về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực phí do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành. 97
62,539,647 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner