"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 34           Năm 2015 Ngày 19 tháng 8 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
31-07-2015 Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 43/2012/QĐ-UBND ngày 23/10/2012 của UBND tỉnh quy định về chỉ giới xây dựng nhà ở và công trình xây dựng dọc theo các quốc lộ, tỉnh lộ và huyện lộ thuộc địa bàn nông thôn chưa có quy hoạch xây dựng được phê duyệt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
03-08-2015 Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND quy định mức chi thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2015. 08
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc
30-07-2015 Nghị quyết số 02/2015/NQ/HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2015. 22
30-07-2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2014 của huyện Hàm Thuận Bắc. 26
Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết
05-08-2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Tư pháp thành phố Phan Thiết. 29
05-08-2015 Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Nội vụ thành phố Phan Thiết. 38
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh
29-07-2015 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Thường trực HĐND huyện và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Tánh Linh khóa VII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 47
29-07-2015 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Thường trực HĐND huyện Tánh Linh khóa VII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 49
29-07-2015 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Thành viên UBND huyện Tánh Linh, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 50
29-07-2015 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Thành viên UBND huyện Tánh Linh, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 51
62,364,788 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner