"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11 + 12           Năm 2015 Ngày 03 tháng 2 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thị xã La Gi
07-01-2015 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Thanh tra thị xã La Gi. 03
Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
25-12-2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND về việc phân bổ giao định mức chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc huyện và định mức chi ngân sách xã, thị trấn năm 2015. 10
Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong
26-12-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách địa phương và kế hoạch chi đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015. 14
26-12-2014 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách xã, thị trấn năm 2015. 16
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
14-01-2015 Quyết định số 132/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Tánh Linh. 17
14-01-2015 Quyết định số 133/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Tuy Phong. 23
14-01-2015 Quyết định số 134/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Hàm Thuận Bắc. 30
14-01-2015 Quyết định số 135/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Phú Quý. 37
14-01-2015 Quyết định số 136/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của thành phố Phan Thiết. 41
14-01-2015 Quyết định số 137/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của thị xã La Gi. 49
14-01-2015 Quyết định số 150/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Hàm Thuận Nam. 56
14-01-2015 Quyết định số 151/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Hàm Tân. 67
14-01-2015 Quyết định số 152/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Đức Linh. 74
19-01-2015 Quyết định số 180/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạchsử dụng đất năm 2015 của huyện Bắc Bình. 80
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã La Gi
16-01-2015 Quyết định số 58/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015. 87
62,365,426 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner