"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09 + 10           Năm 2015 Ngày 23 tháng 01 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
06-01-2015 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Thanh tra tỉnh Bình Thuận. 03
09-01-2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về chế độ chi mua tin phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 12
16-01-2015 Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND về việc kéo dài thời gian thực hiện chế độ trợ cấp bổ sung hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, khu phố theo Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 18
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
18-12-2014 Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND về phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2013. 19
18-12-2014 Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2015. 21
18-12-2014 Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND về việc thông qua tỷ lệ vốn ngân sách đầu tư kiên cố hóa kênh mương nội đồng các xã xây dựng nông thôn mới huyện Hàm Thuận Nam, giai đoạn 2015 - 2020. 23
18-12-2014 Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2015. 25
18-12-2014 Nghị quyết số 13/2014/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 28
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
18-12-2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND về việc Quy định về định mức khoán chi hoạt động cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện và cấp xã năm 2015. 34
18-12-2014 Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Phú Quý năm 2015. 40
18-12-2014 Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND về việc đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm và phân khai kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách tập trung tỉnh giao huyện phân khai đầu tư năm 2015. 64
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
31-12-2014 Quyết định số 4315/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả điều chỉnh quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 - 2020. 68
09-01-2015 Quyết định số 83/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015. 82
09-01-2015 Quyết định số 84/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2013. 98
62,422,981 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner