"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02           Năm 2015 Ngày 14 tháng 01 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
25-12-2014 Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND về việc thành lập và Quy định quản lý, sử dụng và điều hành vốn cho vay Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Bình Thuận. 03
25-12-2014 Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công địa phương và quy định mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 21
Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết
16-12-2014 Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND về việc điều chỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố năm 2013. 30
16-12-2014 Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND về dự toán ngân sách thành phố Phan Thiết năm 2015 và phương án phân bổ ngân sách thành phố năm 2015. 32
16-12-2014 Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình trọng điểm của thành phố năm 2015. 34
16-12-2014 Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2015. 36
Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý
17-12-2014 Nghị quyết số 20/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 41
17-12-2014 Nghị quyết số 21/2014/NQ-HĐND về định mức khoán chi hoạt động cho các đơn vị trực thuộc huyện và định mức khoán chi ngân sách cấp xã năm 2015. 47
PHẦN Văn bản khác
Trung tâm Thông tin
01-01-2015 Mục lục số 2014/ML-TTTT phần mục lục công báo năm 2014. 54
62,532,582 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner