"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 19           Năm 2010 Ngày 10 tháng 2 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
20-01-2010 Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 52/2006/QĐ-UBND ngày 26/6/2006 của UBND tỉnh Bình Thuận. 03
26-01-2010 Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND về đăng ký cam kết thực hiện dự án đầu tư nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 05
Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết
29-01-2010 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách thành phố Phan Thiết năm 2010. 12
Ủy ban nhân dân thị xã La Gi
14-01-2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế về sử dụng thư điện tử trong các cơ quan hành chính Nhà nước của thị xã La Gi. 13
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
31-12-2009 Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2010. 18
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
31-12-2009 Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND về việc phân khai danh mục và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 từ nguồn vốn tập trung tỉnh để lại cho huyện tự phân khai. 26
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
19-01-2010 Quyết định số 143/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành đến ngày 30/6/2009 đã hết thời hạn, thời hiệu có hiệu lực, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng không còn. 30
62,463,022 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner