"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 54           Năm 2014 Ngày 31 tháng 10 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
30-09-2014 Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND về việc Quy định chế độ, chính sách thăm bệnh, trợ cấp ốm đau, khám sức khỏe; viếng cán bộ từ trần và tặng quà nhân dịp lễ, tết cho cán bộ tỉnh Bình Thuận. 03
15-10-2014 Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế xét chọn và tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu về khoa học - công nghệ tỉnh Bình Thuận”. 14
20-10-2014 Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 22
21-10-2014 Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 24
Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh
02-10-2014 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Quản lý Công trình công cộng huyện Đức Linh. 34
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân
15-09-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 19/12/2013 của UBND huyện về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Hàm Tân năm 2014. 39
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
20-10-2014 Quyết định số 3411/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 42
62,428,122 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner