"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 20           Năm 2011 Ngày 01 tháng 3 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
21-02-2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND về việc miễn phí xây dựng. 03
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình
07-01-2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý Chương trình phát triển vùng Bắc Bình do tổ chức Tầm Nhìn Thế Giới Việt Nam tài trợ. 05
Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh
10-01-2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế thi đua khen thưởng. 12
10-01-2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Đội Thanh tra xây dựng huyện Đức Linh. 27
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
30-01-2011 Quyết định số 495/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2011. 34
62,479,665 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner