"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 10 + 11           Năm 2011 Ngày 10 tháng 01 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
21-12-2010 Nghị quyết số 06/2010/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2011. 03
21-12-2010 Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2011. 15
21-12-2010 Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. 17
Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh
22-12-2010 Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND về định mức chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc huyện và định mức phân bổ chi ngân sách cấp dưới năm 2011. 23
22-12-2010 Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã trên địa bàn huyện Tánh Linh năm 2011-2015. 27
22-12-2010 Nghị quyết số 04/2010/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2011. 29
Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong
20-12-2010 Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND về xác định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách xã, thị trấn năm 2011. 40
20-12-2010 Nghị quyết số 04/2010/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2011. 42
20-12-2010 Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình của huyện năm 2011. 53
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc
23-12-2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc năm 2011. 57
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
21-12-2010 Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND về việc quy định định mức chi ngân sách cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện và cấp xã năm 2011. 72
21-12-2010 Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND về việc phân khai kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 từ nguồn vốn tập trung tỉnh giao huyện phân khai. 76
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
07-01-2011 Quyết định số 62/QĐ-UBND về việc hỗ trợ trong dịp Tết Tân Mão 2011 cho công chức, viên chức Nhà nước, cán bộ chiến sỹ thuộc lực lượng vũ trang, cán bộ thuộc UBND xã, phường, thị trấn và các đối tượng hưởng chính sách xã hội. 78
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
21-12-2010 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND huyện năm 2011. 82
62,378,186 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner