"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 06           Năm 2011 Ngày 06 tháng 01 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
23-12-2010 Quyết định số 52/2010/QĐ-UBND về việc quy định định mức phân bổ chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc tỉnh và cấp dưới năm 2011. 04
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình
17-12-2010 Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND về việc quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn huyện Bắc Bình giai đoạn 2011-2015. 12
17-12-2010 Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản của huyện năm 2011. 21
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc
16-12-2010 Nghị quyết số 34/2010/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2011. 23
16-12-2010 Nghị quyết số 38/2010/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. 26
16-12-2010 Nghị quyết số 39/2010/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, danh mục các công trình trọng điểm của huyện năm 2011 và những năm tiếp theo. 31
Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết
20-12-2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Đội Thanh tra xây dựng thành phố Phan Thiết. 35
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
08-12-2010 Quyết định số 2840/QĐ-UBND về việc quy định mức trợ cấp, trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 41
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình
17-12-2010 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND huyện năm 2011. 53
17-12-2010 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2011. 55
62,507,741 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner