"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02           Năm 2018 Ngày 15 tháng 01 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
13-12-2017 Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. 03
13-12-2017 Nghị quyết số 29/2017/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. 05
13-12-2017 Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND quy định mức chi công tác phí, chi tổ chức hội nghị của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 09
13-12-2017 Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND quy định Chính sách đào tạo, thu hút nguồn nhân lực ngành Y tế trên địa bàn tỉnh. 18
13-12-2017 Nghị quyết số 33/2017/NQ-HĐND quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sáchđịa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh. 28
13-12-2017 Nghị quyết số 34/2017/NQ-HĐND về việc bãi bỏ một phần Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND ngày 02/7/2012 của HĐND tỉnh (Khóa IX, nhiệm kỳ 2011 - 2016) về Chính sách Dân số và Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bình Thuận. 38
14-12-2017 Nghị quyết số 35/2017/NQ-HĐND quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 40
14-12-2017 Nghị quyết số 36/2017/NQ-HĐND quy định chế độ, chính sách đối với lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 42
14-12-2017 Nghị quyết số 37/2017/NQ-HĐND quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 46
19-12-2017 Nghị quyết số 38/2017/NQ-HĐND quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 50
19-12-2017 Nghị quyết số 39/2017/NQ-HĐND về việc bãi bỏ Nghị quyết số 53/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho ý kiến các Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh trong thời gian giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh. 54
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
13-12-2017 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 của tỉnh Bình Thuận. 56
13-12-2017 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. 59
13-12-2017 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách pháp luật đối với người lao động của các cơ quan quản lý nhà nước và một số doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh. 64
13-12-2017 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 72
Trung tâm Thông tin
01-01-2018 Mục lục số 2017/ML-TTTT phần muc lục Công báo năm 2017. 79
62,583,374 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner