"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 62           Năm 2009 Ngày 25 tháng 12 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
09-12-2009 Nghị quyết số 89/2009/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2010. 03
09-12-2009 Nghị quyết số 90/2009/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. 16
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
10-12-2009 Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy định định mức phân bổ chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc tỉnh và cấp dưới năm 2010. 24
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
09-12-2009 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp của tỉnh năm 2010. 32
09-12-2009 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2004 - 2011. 46
09-12-2009 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2010. 47
09-12-2009 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2010. 49
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết
25-11-2009 Quyết định số 1371/QĐĐC-UBND đính chính Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ngày 17/11/2009 của UBND thành phố Phan Thiết về việc ban hành Quy định thang điểm xếp loại cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Phan Thiết. 51
62,321,342 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner