"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 46           Năm 2010 Ngày 20 tháng 12 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
25-11-2010 Quyết định số 48/2010/QĐ-UBND về việc Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
26-11-2010 Chỉ thị số 02/2010/CT-UBND về việc nâng cao hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 16
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân
15-11-2010 Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Hàm Tân. 20
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
24-11-2010 Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hàm Thuận Nam. 27
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
16-11-2010 Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung và thay thế các Điều 11, 12, 31, 32, 33, 34 của Quy chế thi đua, khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 24/02/2010 của UBND huyện Phú Quý. 32
Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong
24-11-2010 Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế chấm điểm, xếp loại thi đua các cơ quan, phòng ban thuộc huyện hàng năm. 35
62,290,805 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner