"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 61           Năm 2009 Ngày 20 tháng 12 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
09-12-2009 Nghị quyết số 84/2009/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2008 của tỉnh Bình Thuận. 03
09-12-2009 Nghị quyết số 85/2009/NQ-HĐND về việc thông qua quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2010. 06
09-12-2009 Nghị quyết số 86/2009/NQ-HĐND về định mức chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc tỉnh và định mức phân bổ chi ngân sách cấp dưới năm 2010. 08
09-12-2009 Nghị quyết số 87/2009/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình trọng điểm của tỉnh năm 2010. 15
09-12-2009 Nghị quyết số 88/2009/NQ-HĐND về việc đặt tên một số đường trên địa bàn thị xã La Gi. 20
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
09-12-2009 Quyết định số 78/2009/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ công chứng hợp đồng, giao dịch cho tổ chức hành nghề công chứng. 24
Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết
17-11-2009 Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy định thang điểm xếp loại cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Phan Thiết. 26
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình
07-12-2009 Quyết định số 27/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy định cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh và Giấy phép kinh doanh bán lẻ hoặc đại lý bán lẻ rượu trên địa bàn huyện Bắc Bình. 31
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
02-12-2009 Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hàm Thuận Nam. 35
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
01-12-2009 Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Y tế huyện Phú Quý. 42
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
08-12-2009 Quyết định số 3509/QĐ-UBND về điều chỉnh một số nội dung của Chương trình Hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ và xúc tiến năng suất chất lượng của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2007 - 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 1647/QĐ-UBND ngày 27/6/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 48
09-12-2009 Quyết định số 3512/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND ngày 13/3/2008 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu và quản lý, sử dụng thu tiền vật tư, nguyên vật liệu thực hành các lớp đào tạo nghề tại cơ sở đào tạo nghề công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 51
62,289,609 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner