"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 45           Năm 2009 Ngày 20 tháng 8 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
30-07-2009 Quyết định số 46/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định cấp về biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch cho các cơ sở mua sắm, cơ sở ăn uống trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
05-08-2009 Quyết định số 47/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy chế giải quyết đình công bất hợp pháp xảy ra tại doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 17
05-08-2009 Quyết định số 48/2009/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về phân cấp thực hiện các nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng đối với công trình sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 15/01/2009 của UBND tỉnh Bình Thuận. 26
Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết
24-07-2009 Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Phan Thiết. 31
Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
31-07-2009 Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tiếp công dân của huyện Tánh Linh. 39
10-08-2009 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Tư pháp. 46
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
30-07-2009 Quyết định số 2086/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Điều 10 Quyết định số 1234/QĐ-UBND ngày 07/5/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh về định mức chi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ ngắn ngày trong nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 53
62,438,172 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner