"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 43           Năm 2009 Ngày 10 tháng 8 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
27-07-2009 Quyết định số 44/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Sở Tư pháp Bình Thuận. 04
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình
23-07-2009 Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2009. 15
23-07-2009 Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2008. 19
Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh
22-07-2009 Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2008 huyện Đức Linh. 21
22-07-2009 Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2009. 23
Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý
14-07-2009 Nghị quyết số 43/2009/NQ-HĐND về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2009. 26
14-07-2009 Nghị quyết số 44/2009/NQ-HĐND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 từ nguồn vốn ngân sách tập trung tỉnh để lại cho huyện tự phân khai. 28
Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong
16-07-2009 Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng cuối năm 2009. 33
Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
23-07-2009 Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện Tánh Linh. 38
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
20-07-2009 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về bổ sung chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND huyện năm 2009. 45
20-07-2009 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa VI - nhiệm kỳ 2004 - 2009. 47
Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh
10-07-2009 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2008. 49
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong
16-07-2009 Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Tuy Phong. 51
62,439,558 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner