"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 30           Năm 2009 Ngày 01 tháng 5 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
14-04-2009 Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nghề nuôi thủy sản nước ngọt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn đến năm 2010. 03
17-04-2009 Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND về ban hành Đề án đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy nghề trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2020. 11
Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết
13-04-2009 Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Văn phòng HĐND và UBND thành phố Phan Thiết. 23
Ủy ban nhân dân thị xã La Gi
08-04-2009 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 19/01/2009 của UBND thị xã về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2009 - thị xã La Gi. 31
10-04-2009 Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy chế về mối quan hệ phối hợp công tác giữa UBND và Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp thị xã La Gi trong việc thực hiện Nghị định số 19/2003/NĐ-CP của Chính phủ. 33
Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh
09-04-2009 Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Văn phòng HĐND và UBND huyện Đức Linh. 39
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã La Gi
17-04-2009 Chỉ thị số 16/CT-UBND về triển khai sản xuất nông nghiệp năm 2009. 47
62,438,559 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner