"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15           Năm 2009 Ngày 03 tháng 2 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
16-01-2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận. 03
Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh
19-12-2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2009. 12
Ủy ban nhân dân thị xã La Gi
09-01-2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND về ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thị xã về các giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. 15
Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong
23-12-2008 Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách xã, thị trấn năm 2009. 25
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
19-01-2009 Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc quán triệt các chỉ thị, văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý Nhà nước của UBND tỉnh đối với hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, kinh doanh, vận chuyển khoáng sản trên địa bàn tỉnh đã được ban hành. 27
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
14-01-2009 Quyết định số 152/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Thắng Hải giai đoạn 1. 31
62,289,808 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner