"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 17 + 18           Năm 2010 Ngày 05 tháng 2 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
13-01-2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung phụ lục 2 và khoản 1 Điều 10 Quy chế quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý "Bình Thuận" đối với sản phẩm quả thanh long ban hành kèm theo Quyết định số 60/2007/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. 03
14-01-2010 Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính trong lĩnh vực môi trường theo cơ chế một cửa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 06
Ủy ban nhân dân thị xã La Gi
22-01-2010 Chỉ thị số 01/2010/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã La Gi. 68
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
19-01-2010 Quyết định số 142/QĐ-UBND về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành đến ngày 30/6/2009. 72
01-02-2010 Quyết định số 283/QĐ-UBND về việc bổ sung chuẩn công nghệ ngành chế biến mủ từ cây cao su vào Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. 83
62,507,965 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner