"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 26           Năm 2021 Ngày 17 tháng 11 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
26-10-2021 Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND Quy định mức chi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương trên địa bàn tỉnh . 03
26-10-2021 Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND Quy định nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều, hệ thống đê điều do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh . 07
26-10-2021 Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND Về việc tiếp tục phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 . 11
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
05-11-2021 Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận. 16
08-11-2021 Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô tại các Bến xe khách trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 31
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
26-10-2021 Nghị quyết số 47/NQ-HĐND Về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng mới và nâng cấp Trường Mầm non Hoa Hồng, thị xã La Gi. 33
26-10-2021 Nghị quyết số 48/NQ-HĐND Về thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và danh mục dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất bổ sung thực hiện năm 2021. 35
26-10-2021 Nghị quyết số 49/NQ-HĐND Về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Trường Trung học cơ sở Tân Thiện, thị xã La Gi . 43
62,318,275 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner