"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 33 + 34           Năm 2017 Ngày 27 tháng 12 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
08-12-2017 Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND về định mức chi hoạt động cho các đơn vị cấp tỉnh và định mức phân bổ dự toán chi ngân sách cấp dưới năm 2018. 03
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
04-12-2017 Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý nhà nước về hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 09
19-12-2017 Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND về phân cấp cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cấp Giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 19
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
08-12-2017 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2018. 23
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
11-12-2017 Quyết định số 3542/QĐ-UBND về việc ban hành Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 36
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
20-12-2017 Quyết định số 3641/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 24/01/2008 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng y tế Bình Thuận. 98
62,559,977 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner