"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15           Năm 2017 Ngày 28 tháng 4 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
13-04-2017 Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định về công tác quản lý giá trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
19-04-2017 Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận. 15
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
31-03-2017 Quyết định số 833/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Hàm Tân. 22
24-04-2017 Quyết định số 1071/QĐ-UBND bãi bỏ một số Điều, Khoản, Điểm trong Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Chi cục Thủy sản ban hành kèm theo Quyết định số 1532/QĐ-UBND ngày 28/6/2013 của UBND tỉnh. 31
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
31-03-2017 Quyết định số 840/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của các Chi cục trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 33
10-04-2017 Quyết định số 911/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch Năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2017. 35
14-04-2017 Quyết định số 1004/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức từ nay đến năm 2020 tỉnh Bình Thuận. 42
62,559,963 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner