"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02           Năm 2017 Ngày 13 tháng 01 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
20-12-2016 Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (giai đoạn 2016 - 2020). 03
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
26-12-2016 Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 74/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận quy định mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 10
28-12-2016 Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế Một cửa liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú của người chết trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 16
30-12-2016 Quyết định số 57/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận. 25
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
12-12-2016 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND về thực hiện kết quả giám sát tình hình thu và sử dụng viện phí trong các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh trong ba năm 2013 - 2015 và 8 tháng đầu năm 2016. 39
20-12-2016 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017. 41
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
22-12-2016 Quyết định số 3796/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch “Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Bình Thuận”. 47
30-12-2016 Quyết định số 3961/QĐ-UBND v/v hỗ trợ nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 cho cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ chiến sỹ thuộc lực lượng vũ trang, cán bộ thuộc UBND xã, phường, thị trấn và các đối tượng chính sách. 57
Trung tâm Thông tin
01-01-2017 Mục lục số 2016/ML-TTTT phần Mục lục Công báo năm 2016. 62
62,561,369 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner