"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 12 + 13           Năm 2017 Ngày 30 tháng 3 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
10-03-2017 Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung một số Điều của Quy định Bảng giá đất ban hành kèm theo Quyết định số 59/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. 03
24-03-2017 Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. 24
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
13-03-2017 Quyết định số 646/QĐ-UBND ban hành Quy định về mức chi hỗ trợ cho tổ chức, doanh nghiệp theo Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020”. 28
16-03-2017 Quyết định số 684/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Phú Quý. 34
17-03-2017 Quyết định số 693/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Công thương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 46
21-03-2017 Quyết định số 726/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Tuy Phong. 63
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
22-03-2017 Quyết định số 739/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả Dự án “Điều tra, thống kê và kiểm soát các cơ sở xả thải gây ô nhiễm nguồn nước; lập danh mục các nguồn nước bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt và đề xuất giải pháp xử lý, khôi phục”. 76
24-03-2017 Quyết định số 774/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 91
62,577,170 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner