"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 57 + 58           Năm 2014 Ngày 28 tháng 11 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
29-10-2014 Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận. 03
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
04-11-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND về việc Quy định chỉ giới, quy mô xây dựng công trình, nhà ở trên địa bàn huyện Phú Quý. 11
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
30-10-2014 Quyết định số 3543/QĐ-UBND bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận năm 2014. 29
04-11-2014 Quyết định số 3623/QĐ-UBND về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành đến ngày 30/9/2014 hết hiệu lực thi hành. 31
04-11-2014 Quyết định số 3624/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đến ngày 30/9/2014 đã hết thời hạn, thời hiệu có hiệu lực, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng không còn. 49
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
19-11-2014 Quyết định số 3770/QĐ-UBND ban hành Quy định về khảo sát sự hài lòng của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan quản lý Nhà nước trong giải quyết thủ tục hành chính công trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 54
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
30-10-2014 Quyết định số 1503/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 14/11/2011 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý. 69
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
30-10-2014 Quyết định số 106/QĐ-VP về việc phê duyệt danh sách các đối tượng được cấp phát miễn phí Công báo do Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận xuất bản. 71
62,426,274 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner