"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13 + 14           Năm 2014 Ngày 22 tháng 01 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
30-12-2013 Chỉ thị số 03/2013/CT-UBND nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước và hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh
19-12-2013 Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND về định mức chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc huyện và định mức phân bổ dự toán chi ngân sách xã, thị trấn năm 2014. 10
19-12-2013 Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2014. 14
19-12-2013 Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách huyện năm 2014 và danh mục công trình trọng điểm trên địa bàn huyện. 25
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
07-01-2014 Quyết định số 30/QĐ-UBND về việc xét duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết. 28
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
06-01-2014 Quyết định số 23/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2012. 35
62,480,015 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner