"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11 + 12           Năm 2014 Ngày 20 tháng 01 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình
25-12-2013 Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2014. 03
25-12-2013 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản của huyện năm 2014. 07
25-12-2013 Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND về Kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2014. 09
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
20-12-2013 Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND về việc Quy định về định mức phân bổ chi ngân sách cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện và cấp xã năm 2014. 16
20-12-2013 Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Phú Quý năm 2014. 21
20-12-2013 Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND về việc giao Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014 từ nguồn vốn tập trung tỉnh giao huyện phân khai. 42
Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
25-12-2013 Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Tánh Linh năm 2014. 46
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
31-12-2013 Quyết định số 3567/QĐ-UBND về việc xét duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình. 59
31-12-2013 Quyết định số 3568/QĐ-UBND về việc xét duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân. 66
31-12-2013 Quyết định số 3569/QĐ-UBND về việc xét duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân. 72
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
30-12-2013 Quyết định số 3454/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014. 79
62,477,959 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner