"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09 + 10           Năm 2014 Ngày 17 tháng 01 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết
25-12-2013 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND về dự toán ngân sách thành phố Phan Thiết năm 2014 và phương án phân bổ ngân sách thành phố năm 2014. 04
25-12-2013 Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư phát triển và danh mục các công trình trọng điểm, chủ yếu của thành phố năm 2014. 11
25-12-2013 Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2014. 13
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc
24-12-2013 Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. 19
24-12-2013 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình trọng điểm của huyện năm 2014. 26
24-12-2013 Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2014. 30
24-12-2013 Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng huyện Hàm Thuận Bắc thời kỳ 2011 - 2020. 35
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
18-12-2013 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND về Quy hoạch chung xây dựng khu vực ven biển Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. 44
18-12-2013 Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2014. 46
18-12-2013 Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2014. 55
18-12-2013 Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. 58
Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý
19-12-2013 Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. 65
19-12-2013 Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND về định mức phân bổ dự toán chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc huyện và định mức phân bổ chi ngân sách cấp xã năm 2014. 71
19-12-2013 Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2014. 76
19-12-2013 Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách tập trung tỉnh giao huyện phân khai đầu tư năm 2014. 87
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết
25-12-2013 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về Chương trình giám sát năm 2014 của HĐND thành phố khóa X. 91
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
18-12-2013 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Hàm Thuận Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 94
18-12-2013 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện Hàm Thuận Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 95
18-12-2013 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND huyện năm 2014. 96
Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
06-01-2014 Quyết định số 46/QĐ-UBND về việc hủy bỏ toàn bộ Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 của Ủy ban nhân dân huyện. 98
62,377,718 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner