"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07 + 08           Năm 2014 Ngày 15 tháng 01 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
30-12-2013 Quyết định số 70/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 04
30-12-2013 Quyết định số 71/2013/QĐ-UBND về việc Quy định định mức phân bổ chi ngân sách cho các đơn vị cấp tỉnh và định mức phân bổ chi ngân sách cấp dưới năm 2014. 16
31-12-2013 Quyết định số 72/2013/QĐ-UBND ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 26
Hội đồng nhân dân thị xã La Gi
20-12-2013 Nghị quyết số 35/2013/NQ-HĐND về việc chuyển vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội giải quyết cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách năm 2014. 30
20-12-2013 Nghị quyết số 36/2013/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách thị xã La Gi năm 2014. 32
20-12-2013 Nghị quyết số 37/2013/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư phát triển và danh mục các công trình trọng điểm của thị xã năm 2014. 35
20-12-2013 Nghị quyết số 38/2013/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2014. 37
20-12-2013 Nghị quyết số 39/2013/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thị xã năm 2014. 39
Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh
19-12-2013 Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. 44
19-12-2013 Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND về Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2014. 52
19-12-2013 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND về việc Tổ chức sản xuất lúa chất lượng cao năm 2014. 55
19-12-2013 Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND về việc phát triển nuôi trồng thủy sản năm 2014. 57
19-12-2013 Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND về Kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng chợ nông thôn và phát triển các khu thương mại dịch vụ tập trung năm 2014. 60
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
31-12-2013 Quyết định số 3493/QĐ-UBND về việc xét duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của phường Tân An, thị xã La Gi. 63
31-12-2013 Quyết định số 3540/QĐ-UBND về việc xét duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của phường Đức Nghĩa, thành phố Phan Thiết. 70
31-12-2013 Quyết định số 3566/QĐ-UBND về việc xét duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của phường Bình Tân, thị xã La Gi. 75
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
06-01-2014 Quyết định số 26/QĐ-UBND về việc hỗ trợ nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 cho cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước, cán bộ chiến sỹ thuộc lực lượng vũ trang, cán bộ thuộc UBND xã, phường, thị trấn và các đối tượng chính sách. 82
Hội đồng nhân dân thị xã La Gi
20-12-2013 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND thị xã La Gi, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 87
20-12-2013 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND thị xã La Gi, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 88
20-12-2013 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thị xã La Gi, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 89
20-12-2013 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND thị xã La Gi, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 90
20-12-2013 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND xác nhận kết quả miễn nhiệm thành viên Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND khóa X, thị xã La Gi, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 91
20-12-2013 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kính tế - Xã Hội, HĐND thị xã La Gi, khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 92
Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh
19-12-2013 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về việc hủy bỏ các Nghị quyết quy phạm pháp luật trái pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp xã. 93
19-12-2013 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND huyện năm 2014. 95
19-12-2013 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2014. 97
62,479,111 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner