"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 62           Năm 2012 Ngày 13 tháng 12 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
21-11-2012 Quyết định số 50/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản và quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
02-12-2012 Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Thi đua, khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND ngày 18/10/2011 của UBND tỉnh Bình Thuận. 19
Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý
23-11-2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Phú Quý giai đoạn 2012 - 2015. 26
23-11-2012 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND về việc Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của huyện Phú Quý. 34
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
30-11-2012 Quyết định số 2418/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và phối hợp hoạt động quản lý Nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 38
Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
13-11-2012 Quyết định số 4517/QĐ-UBND về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Phòng Tiếp công dân của HĐND và UBND huyện Tánh Linh. 48
62,501,440 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner