"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15 + 16           Năm 2012 Ngày 20 tháng 01 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình
26-12-2011 Nghị quyết số 11/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2012. 03
26-12-2011 Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2012. 11
26-12-2011 Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn huyện Bắc Bình giai đoạn 2011 - 2015. 15
26-12-2011 Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản của huyện năm 2012. 18
26-12-2011 Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện. 20
26-12-2011 Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020. 25
26-12-2011 Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND về việc ban hành Đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn huyện giai đoạn 2011 - 2015. 32
Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh
23-12-2011 Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2012. 41
23-12-2011 Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND về việc định mức phân bổ dự toán chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc huyện và định mức phân bổ chi ngân sách xã, thị trấn năm 2012. 51
23-12-2011 Nghị quyết số 04/2011/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012. 55
Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh
26-12-2011 Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Linh. 57
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân
29-12-2011 Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2012. 65
29-12-2011 Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển năm 2012 nguồn vốn để lại huyện phân khai. 80
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc
30-12-2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND về việc điều chỉnh mức thu thủy lợi phí nội đồng trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc. 84
Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
28-12-2011 Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND về việc giaoi dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Tánh Linh năm 2012. 86
62,500,244 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner