"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09           Năm 2006 Ngày 30 tháng 7 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
31-03-2006 Quyết định số 24/2006/QĐ-UBND về việc hủy bỏ Quyết định số 21/2005/QĐ-UBBT ngày 21/3/2005 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc quy định chính sách thu hút đầu tư trên địa bàn Khu kinh tế Đảo Phú Quý. 03
03-04-2006 Quyết định số 26/2006/QĐ-UBND về việc bãi bỏ, sửa đổi một số Điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 22/2000/QĐ-CTUBBT ngày 29/5/2000 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. 05
18-04-2006 Quyết định số 31/2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh chỉ tiêu giải quyết đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số năm 2006. 07
08-05-2006 Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng. 11
09-05-2006 Quyết định số 38/2006/QĐ-UBND về việc thực hiện Chính sách đào tạo, phổ biến kiến thức phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2006 - 2008. 30
29-05-2006 Quyết định số 42/2006/QĐ-UBND về việc điều chỉnh vốn, tên và chủ đầu tư các công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2006 theo Quyết định số 90/2005/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2005 của UBND Tỉnh. 32
31-05-2006 Quyết định số 44/2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án nâng cấp Bệnh viện huyện và Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2005 – 2008. 44
07-07-2006 Quyết định số 54/2006/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 31/2006/QĐ-UBND ngày 18/4/2006 Quyết định số 38/2006/QĐ-UBND ngày 09/5/2006, Quyết định số 42/2006/QĐ-UBND ngày 29/5/2006, Quyết định số 44/2006/QĐ-UBND ngày 31/5/2006. 50
Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh
04-07-2006 Quyết định số 195/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động của UBND huyện Đức Linh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 53
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
07-07-2006 Quyết định đính chính số 1721/QĐĐC-UBND quyết định đính chính Quyết định số 24/2006/QĐ-UBND ngày 31/3/2006 của UBND tỉnh về việc hủy bỏ Quyết định số 21/2005/QĐ-UBBT ngày 21/3/2005 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc quy định chính sách thu hút đầu tư trên địa bàn Khu kinh tế đảo Phú Quý. 64
07-07-2006 Quyết định đính chính số 1722/QĐĐC-UBND quyết định đính chính Quyết định số 26/2006/QĐ-UBND ngày 03/4/2006 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ, sửa đổi một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 22/2000/QĐ-CTUBBT ngày 29/5/2000 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận. 65
07-07-2006 Quyết định đính chính số 1723/QĐĐC-UBND quyết định đính chính Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND ngày 08/5/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế Thi đua - Khen thưởng. 66
62,311,843 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner