"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 06           Năm 2006 Ngày 15 tháng 7 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
31-03-2006 Quyết định số 25/2006/QĐ-UBND ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Sở Y tế Bình Thuận. 03
12-04-2006 Quyết định số 27/2006/QĐ-UBND về việc quy định chế độ đối với các chức danh Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã. 13
21-04-2006 Quyết định số 33/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ thực hiện Phổ cập giáo dục trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 15
09-05-2006 Quyết định số 37/2006/QĐ-UBND về việc ban hành cơ chế ưu đãi cho phát triển vận tải khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 23
21-04-2006 Chỉ thị số 01/2006/CT-UBND về việc triển khai Kế hoạch số 43-KH/TU ngày 28/3/2005 của Tỉnh ủy Bình Thuận. 29
11-05-2006 Chỉ thị số 02/2006/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý đất đai ở cấp xã. 31
30-05-2006 Chỉ thị số 03/2006/CT-UBND về việc Tổ chức triển khai chương trình cải cách hiện đại hoá công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 36
12-06-2006 Chỉ thị số 04/2006/CT-UBND về việc quản lý đối tượng và giáo dục, giúp đỡ những người có hành vi vi phạm pháp luật tại xã, phường, thị trấn. 44
22-06-2006 Chỉ thị số 05/2006/CT-UBND về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 48
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc
06-01-2006 Chỉ thị số 01/2006/CT-UBND về việc đẩy mạnh thực hiện niêm yết giá và sử dụng hóa đơn trong mua, bán hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc. 51
Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong
27-03-2006 Quyết định số 01/2006/QĐ-UBND qUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế hoạt động Ban chỉ đạo chống tham nhũng huyện Tuy Phong. 55
62,311,702 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner