"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 31           Năm 2006 Ngày 15 tháng 12 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
30-11-2006 Quyết định số 94/2006/QĐ-UBND về việc bổ sung chế độ miễn giảm phí bến bãi đối với tàu vận tải hành khách tại Cảng Phan Thiết và Cảng Phú Quý. 03
30-11-2006 Quyết định số 95/2006/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 24/2002/QĐ-CTUBBT ngày 23/3/2002 và Quyết định số 1196/QĐ-CTUBBT ngày 17/5/2002 của Chủ tịch UBND tỉnh. 05
01-12-2006 Quyết định số 96/2006/QĐ-UBND về việc bãi bỏ khoản 2, Điều 3 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 54/2004/QĐ-UBBT ngày 13/7/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 06
Ủy ban nhân dân thị xã La Gi
16-10-2006 Quyết định số 1409/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Giáo dục. 08
30-10-2006 Quyết định số 1576/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy trình cấp giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường. 14
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân
06-12-2006 Quyết định số 1501/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ huy Phòng, chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai huyện Hàm Tân. 16
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc
06-12-2006 Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Hạ tầng - Kinh tế huyện Hàm Thuận Bắc. 23
Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
01-12-2006 Quyết định số 10/2006/QĐ-UBND về việc thay đổi Điều 3 của Quyết định số 09/2006/QĐ-UBND ngày 24/11/2006 của UBND huyện ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Văn phòng HĐND và UBND huyện Tánh Linh. 30
Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong
28-11-2006 Quyết định số 10/2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch các vị trí pa-nô cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn huyện giai đoạn 2006 – 2010. 32
01-12-2006 Quyết định số 11/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế chấm điểm, xếp loại thi đua các phòng, ban trực thuộc huyện hàng năm. 40
62,311,138 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner