"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 24           Năm 2006 Ngày 15 tháng 10 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
26-09-2006 Quyết định số 77/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án Phát triển xã hội hóa hoạt động văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2010. 03
27-09-2006 Quyết định số 78/2006/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Kế hoạch nguồn vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu: hỗ trợ đầu tư y tế - giáo dục từ nguồn thu xổ số kiến thiết năm 2006 theo Quyết định số 90/2005/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2005. 17
04-10-2006 Quyết định số 79/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ. 19
Ủy ban nhân dân thị xã La Gi
27-07-2006 Quyết định số 972/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Văn phòng HĐND và UBND thị xã. 28
Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
26-09-2006 Quyết định số 08/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động của UBND huyện thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/HU ngày 26/12/2005 của Huyện ủy Tánh Linh về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đến năm 2010 và định hướng đến năm 2015. 35
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
27-09-2006 Chỉ thị số 38/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 144/2005/NĐ-CP ngày 16/11/2005 của Chính phủ quy định về công tác phối hợp giữa các cơ quan hành chính Nhà nước trong xây dựng và kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch. 46
62,310,515 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner