"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 20           Năm 2006 Ngày 25 tháng 9 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
15-08-2006 Quyết định số 66/2006/QĐ-UBND về việc điều chỉnh điểm d, khoản 2, Điều 1 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 33/2006/QĐ-UBND ngày 21/4/2006 của UBND tỉnh. 03
15-08-2006 Quyết định số 67/2006/QĐ-UBND về việc điều chỉnh điểm f, khoản 2, Mục II của Đề án ban hành kèm theo Quyết định số 57/2006/QĐ-UBND ngày 20/7/2006 của UBND tỉnh. 05
22-08-2006 Quyết định số 68/2006/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 103/1999/QĐ/CT-UBBT ngày 17/12/1999 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, quy định bảo vệ an toàn lưới điện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 07
22-08-2006 Quyết định số 69/2006/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 37/2000/QĐ/CT-UBBT ngày 14/8/2000 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, quy định xử lý công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện tỉnh Bình Thuận. 09
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình
20-07-2006 Nghị quyết số 07/2006/NQ-HĐND về việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006 - 2010 huyện Bắc Bình. 11
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc
16-08-2006 Quyết định số 13/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình phòng, chống tham nhũng của UBND huyện Hàm Thuận Bắc giai đoạn 2006 - 2010. 20
Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong
18-08-2006 Chỉ thị số 13/2006/CT-UBND về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Tuy Phong. 27
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
21-08-2006 Chỉ thị số 34/CT-UBND về việc giao nhiệm vụ xử lý các vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính. 30
62,310,467 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner