"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 18           Năm 2006 Ngày 15 tháng 9 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong
28-07-2006 Nghị quyết số 33/2006/NQ-HĐND về thực hiện Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010. 03
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình
08-08-2006 Quyết định số 877/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân huyện thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. 09
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc
12-07-2006 Quyết định số 10/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động của UBND huyện Hàm Thuận Bắc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng. 16
27-07-2006 Quyết định số 11/2006/QĐ-UBND về việc ban hành tiêu chí thi đua, khen thưởng trên lĩnh vực chống phá rừng theo tinh thần Chỉ thị số 08/2006/CT-TTg. 23
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
04-08-2006 Quyết định số 41/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động của UBND huyện về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 33
04-08-2006 Quyết định số 42/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động của UBND huyện thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. 43
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
09-08-2006 Quyết định số 2021/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Bình Thuận. 49
Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong
03-08-2006 Quyết định đính chính số 1595/QĐĐC-UBND quyết định số 04/2006/QĐ-UBND ngày 02/6/2006 của UBND huyện về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2006. 70
62,310,491 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner