"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 16           Năm 2006 Ngày 05 tháng 9 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
21-07-2006 Quyết định số 62/2006/QĐ-UBND ban hành quy định mức thu, quản lý học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
26-07-2006 Quyết định số 63/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định về hoạt động của Công báo tỉnh Bình Thuận. 09
01-08-2006 Quyết định số 64/2006/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch vốn hỗ trợ nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số năm 2006. 19
Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh
14-07-2006 Nghị quyết số 10/2006/NQ-HĐND về giải quyết tình hình lấn chiếm đất đai và tăng cường công tác quản lý Nhà nước, gắn với việc ổn định sản xuất trên địa bàn huyện Tánh Linh. 21
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc
12-07-2006 Quyết định số 09/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động của UBND huyện về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 24
Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
14-07-2006 Chỉ thị số 01/2006/CT-UBND về việc tổ chức triển khai chương trình cải cách hiện đại hóa công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Tánh Linh. 33
21-07-2006 Chỉ thị số 02/2006/CT-UBND về việc quản lý đối tượng và giáo dục, giúp đỡ những người có hành vi vi phạm pháp luật tại xã, thị trấn. 39
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
21-07-2006 Quyết định số 1893/QĐ-UBND về việc quy định đơn giá nhà cửa để tính thu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 42
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình
04-08-2006 Quyết định đính chính số 06/QĐĐC-HĐND quyết định đính chính Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐND ngày 20/7/2006 của Hội đồng nhân dân về phát triển giáo dục và đào tạo, phổ cập trung học cơ sở, trung học phổ thông, xây dựng trường chuẩn Quốc gia và xã hội hóa giáo dục giai đoạn 2006 -2010. 44
62,311,624 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner