"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15           Năm 2006 Ngày 30 tháng 8 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
26-06-2006 Quyết định số 52/2006/QĐ-UBND về việc quy định về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
20-07-2006 Quyết định số 57/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2006 - 2010. 13
20-07-2006 Quyết định số 59/2006/QĐ-UBND về việc duyệt Đề án “Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia” tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2007 – 2010. 30
21-07-2006 Quyết định số 61/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định, đánh giá đề án, báo cáo thăm dò khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Bình Thuận. 37
Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh
25-07-2006 Nghị quyết số 28/2006/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND huyện Đức Linh nhiệm kỳ 2004 – 2009. 46
25-07-2006 Nghị quyết số 29/2006/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND huyện Đức Linh nhiệm kỳ 2004 – 2009. 47
25-07-2006 Nghị quyết số 30/2006/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ Thư ký kỳ họp HĐND huyện nhiệm kỳ 2004 – 2009. 48
25-07-2006 Nghị quyết số 31/2006/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Thư ký kỳ họp HĐND huyện Đức Linh nhiệm kỳ 2004 - 2009. 49
25-07-2006 Nghị quyết số 32/2006/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2004 – 2009. 50
25-07-2006 Nghị quyết số 33/2006/NQ-HĐND về điều chỉnh chỉ tiêu giao cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong năm 2006 của huyện Đức Linh. 51
25-07-2006 Nghị quyết số 34/2006/NQ-HĐND về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2006 - 2010 của huyện Đức Linh. 53
25-07-2006 Nghị quyết số 35/2006/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2005 huyện Đức Linh. 69
25-07-2006 Nghị quyết số 36/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006. 71
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
28-07-2006 Quyết định số 1944/QĐĐC-UBND qUYẾT ĐỊNH ĐÍNH CHÍNH Quyết định số 33/2006/QĐ-UBND ngày 21/4/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ thực hiện Phổ cập giáo dục trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 74
62,311,096 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner