"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 14           Năm 2006 Ngày 25 tháng 8 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
10-07-2006 Nghị quyết số 46/2006/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2004 - 2009. 04
10-07-2006 Nghị quyết số 47/2006/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kinh tế & Ngân sách HĐND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2004 - 2009. 05
10-07-2006 Nghị quyết số 48/2006/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2004 - 2009. 06
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân
21-07-2006 Nghị quyết số 08/2006/NQ-HĐND về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương tháng 12 năm 2005. 07
21-07-2006 Nghị quyết số 09/2006/NQ-HĐND về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu xây dựng cơ bản huyện Hàm Tân năm 2006. 09
21-07-2006 Nghị quyết số 10/2006/NQ-HĐND về việc thành lập thôn Suối Giêng thuộc xã Tân Đức của huyện Hàm Tân. 11
21-07-2006 Nghị quyết số 11/2006/NQ-HĐND về việc bãi nhiệm đại biểu HĐND huyện Hàm Tân khóa IX (nhiệm kỳ 2004 - 2009). 13
Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh
14-07-2006 Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thư ký kỳ họp HĐND huyện nhiệm kỳ 2004 – 2009. 14
14-07-2006 Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung các chức danh Trưởng, Phó Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện nhiệm kỳ 2004 – 2009. 16
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình
23-01-2006 Quyết định số 115/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Bản Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của phòng Hạ tầng - Kinh tế huyện Bắc Bình. 18
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân
13-07-2006 Quyết định số 614/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện. 26
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
25-07-2006 Quyết định số 09/2006/QĐ-UBND về việc điều chỉnh danh mục công trình, nguồn vốn và chủ đầu tư công trình xây dựng cơ bản tại Quyết định số 04/2006/QĐ-UBND ngày 16/02/2006 của UBND huyện Hàm Thuận Nam. 45
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
29-03-2006 Quyết định số 18/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2006 - 2010 của huyện Phú Quý. 56
Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
15-02-2006 Quyết định số 02/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý Nhà nước và phát triển rừng trên địa bàn huyện Tánh Linh. 70
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình
04-08-2006 Quyết định đính chính số 04/QĐĐC-HĐND quyết định đính chính Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐND ngày 20/7/2006 của Hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội 6 tháng cuối năm 2006. 74
04-08-2006 Quyết định đính chính số 05/QĐĐC-HĐND quyết định đính chính Nghị quyết số 06/2006/NQ-HĐND ngày 20/7/2006 của Hội đồng nhân dân huyện về chương trình giảm hộ nghèo, giải quyết việc làm và đào tạo nghề giai đoạn 2006 – 2010. 75
62,310,411 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner